Firma LB 2000, s.r.o. byla založena v roce 1995 pod názvem LB-gas, s.r.o. Výhradní činností firmy byla výstavba plynárenských zařízení v regionu střední Moravy.

V červenci 1999 přistoupila společnost spolu se změnou vlastníků a pod novým vedením k nutným transformačním krokům, které byly v polovině roku 2000 úspěšně dokončeny změnou názvu a sídla společnosti a rozšířením předmětu podnikání na celou oblast problematiky návrhů a realizací inženýrských sítí - kompletní dodávky inženýrských sítí – kanalizací, vodovodů a plynovodů.

Naše firma zaměstnává plně kvalifikovaný personál, který má zkušenosti v oblasti plynárenství a vodárenství. Montéři plynovodů a plynárenských zařízení splňují náročné požadavky odborné kvalifikace a dlouholeté praxe. Montážní pracovníci naší firmy mají zkoušky na svařování PE, ocel plamenem, el. obloukem, vybraní svářeči jsou držiteli certifikátu způsobilosti dle ČSN EN 287-1, 12 732. Profesní růst svářečského personálu je zajištěn periodickými zkouškami v daných odbornostech, průběžné zvyšování kvalifikace montérů zajišťujeme proškolováním (s vydáním certifikátu) u producentů užívaných technologií a trubních systémů.

Firma LB 2000, s.r.o. má zaveden a uplatňován integrovaný certifikovaný Systém managementu jakosti s národní akreditací ČIA dle ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999 v rozsahu činností Výstavba, opravy a rekonstrukce kanalizačních a vodovodních sítí včetně příslušejících objektů a technologií, Výstavba, opravy a rekonstrukce vyhrazených plynových zařízení.

Od 2.6.2004 je společnost držitelem Oprávnění k montážím, revizím a zkouškám určených plynových zařízení vydaném SOTD Ministerstva obrany ČR podle Vyhl. MO č.273/1999Sb. a podle Rozkazu MO č.28/2002.

V měsíci září roku 2004 získala firma LB 2000, s.r.o. certifikaci organizace k činnostem prováděným na plynárenských zařízeních u Certifikačního a registračního orgánu organizací GAS, s.r.o. (COO) pod reg.č. 0037/2004 v rozsahu G/1B/P2/3.

Od 31.3.2006 je společnost držitelem Certifikátu Národního bezpečnostního úřadu České republiky, který umožňuje přístup k utajovaným informacím stupně utajení "Vyhrazené".

Hlavní produkcí firmy je výstavba kanalizačních stok, vodovodních řadů, plošné plynofikace, OPZ, nové či rekonstrukční práce na kanalizačních stokách, vodovodech a plynovodech. Od září 1999 v rámci zajištění kompletního servisu při výstavbě inženýrských sítí doplňujeme naše činnosti o výkony inženýrské a projekční v oboru inženýrských a vodohospodářských staveb.

V současné době disponuje firma LB 2000, s.r.o. na úseku projektové přípravy staveb a inženýrských činností pracovníky, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti projektové přípravy inženýrských sítí a vodního hospodářství měst a obcí. Své zkušenosti načerpali u bývalého zaměstnavatele inženýrsko projektové organizace Sigma engineering Olomouc, což předurčuje jejich vysoký odborný kredit.

Na základě výše uvedeného jsme schopni profesně zabezpečit tyto činnosti :
 • realizace inženýrských sítí (kanalizace, vodovody, plynovody – distribuční sítě, přípojky, vnitřní instalace) – viz reference dále…
 • projektová příprava a inženýrská činnost v oboru inženýrských sítí a vodohospodářských staveb – viz reference dále…
 • záruční a pozáruční servis, výhledově provozování malých vodohospodářských celků


Zodpovědným přístupem, vysokou odborností (společnost vlastní potřebná oprávnění a certifikáty) a v neposlední řadě i dále uvedenými prostředky se snažíme docílit maximální kvality ve prospěch zákazníka.

Mezi hlavní spokojené odběratele našich profesionálních služeb lze zařadit zejména :

- vyšší dodavatelské firmy (SKANSKA CZ, IMOS Brno, STRABAG ČR, VCES Olomouc, PSJ holding, METROSTAV, Tchas a.s., ... aj.)
- provozní společnosti vodárenské (Středomoravská vodárenská)
- provozní společnosti plynárenské (Severomoravská plynárenská)
- města a obce – viz realizované zakázky


Společnost LB 2000, s.r.o. je vedena v databázi významných subdodavatelů skupiny SKANSKA CZ pro oblast kompletních dodávek inženýrských sítí (kanalizace, vodovody, plynovody).

V současné době disponujeme minimální kapacitou výstavby 50 km trubních rozvodů ročně, což je výsledek naší činnosti v předchozích obdobích. Od počátku činnosti firmy se můžeme prezentovat nemalým počtem plynofikovaných měst a obcí. Oblast služeb jsme v roce 1999 rozšířili i na další činnosti v okruhu tematiky inženýrských staveb a to zejména na kompletní výstavbu kanalizací, vodovodů, výstavbu kanalizačních, vodovodních a plynovodních domovních přípojek a domovních instalací - ZTI, na zajištění kompletního zpracování projektové dokumentace uvedených inženýrských staveb. Veškeré práce jsou dnes již běžně realizovány naší společností systémem „na klíč“.

Odborné vzdělávání zajišťujeme abonencí odborných periodik a pravidelným školením personálu se specifickým profesním zaměřením :

Představitelé společnosti a zodpovědní pracovníci jsou řádnými členy profesních komor, organizací, spolků a sdružení :


Česká komora aut. inž. a techniků Okresní hospodářská komora


Podrobný popis činností firmy

 • výstavba gravitačních, tlakových a podtlakových kanalizací
 • výstavba vodovodů
 • výstavba VTL, STL, NTL plynovodů a přípojek, RS VTL/STL
 • výstavba přípojek inženýrských sítí
 • montáž, revize a opravy vyhrazených plynových zařízení
 • montáž ZTI s dodávkou zařizovacích předmětů dle přání zákazníka.
 • plynofikace stávajících kotelen na tuhá paliva bez omezení výkonu
 • stavební inženýring
 • kompletní projektová příprava inženýrských a vodohospodářských staveb
 • výhledově provozování malých vodohospodářských celků


Z výše uvedených údajů vyplývá, že naše firma je schopna pokrýt celý rozsah kompletní výstavby veškerých inženýrských sítí ( staveb ) ve městech a obcích.

Integrovaný systém managementu jakosti

Naše společnost má zaveden a uplatňován certifikovaný integrovaný systém managementu jakosti s národní akreditací ČIA v rozsahu:

Výstavba, opravy a rekonstrukce kanalizačních a vodovodních sítí včetně příslušejících objektů a technologií

Výstavba, opravy a rekonstrukce vyhrazených plynových zařízení

Pojištění firmy

Firma a její zaměstnanci mají uzavřenou řádnou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody na majetku a zdraví třetích osob způsobené činností firmy u UNIQA pojišťovny, a.s..

Platební a záruční podmínky

Nepožadujeme zálohy !

Fakturace díla je prováděna po jeho ukončení. U staveb s termínem plnění déle než 1 měsíc a částkou nad 200.000,- Kč je uplatňována fakturace za provedené práce v jednotlivých měsících. Cenu díla požadujeme uhradit do výše 90 % , zbývajících 10 % až po převzetí díla bez vad a nedodělků. Při přechodném nedostatku finančních prostředků na straně investora nabízíme spoluúčast z prostředků dodavatele při financování stavby sloužící k zajištění ukončení ucelených částí stavby tj. jednotlivých SO a to odkladem platby. Bližší specifikace může být dohodnuta na základě osobních jednání.

Nabízíme standardní záruční lhůty v délkách :

 • Zemní práce a povrchové úpravy 36 měsíců
 • Montáže regulačních stanic, kotelen, čerpacích stanic a domovních instalací 24 – 36 měsíců
 • Montáže kanalizací, vodovodů a plynovodů 60 – 120 měsíců


V případě požadavku investora je možné záruční podmínky uzpůsobit.

Dodavatelský systém výstavby

Dodavatelsky jsme schopni zajistit zakázku 100% vlastní kapacitou jak montážních prací, tak i zemních prací či drobných stavebních prací souvisejících. V případě rozsáhlejší zakázky a požadavku na maximální zkrácení termínů zajišťujeme práce HSV subdodavatelsky vždy po předchozí dohodě s objednatelem. V tomto případě upřednostňujeme po dohodě s objednatelem místní firmy.

Veškeré montážní práce vodovodů a plynovodů provádíme výhradně vlastní kapacitou.

Likvidace odpadů dle zák.č.185/2001Sb. V platném znění.

Naše firma má uzavřenou dlouhodobou smlouvu o likvidaci stavebních odpadů s firmou RESTA, s.r.o. Přerov, která se likvidací odpadů v rozsahu celé ČR již řadu let zabývá.Vývoj ročního obratu firmy LB 2000, s.r.o.

Personální struktura firmy, organizační schema

Průměrný roční přepočtený počet kmenových zaměstnanců :
rokadministrativatechnikmontérstrojník, řidičdělníkcelkem
19992353 6 18
20003374 6 23
20013374 8 25
20023475 9 28
20033687 1135
2004478101343
2005478121343
2006578131345
2007578111242
20085710121549
20095510121345
2010559111343
2011567101442


LB 2000, s.r.o.
U Hřiště 810/8
779 00 Olomouc - Holice

tel./ fax: 585 416 575/6
e-mail: obchod@lb2000.cz
lb2000@lb2000.cz

další kontakty


mám zájem o bližší informace

Váš e-mail: